• Tasuta transport pakiautomaati alates 80 eurost
 • 14 päevane tasuta tagastusõigus
 • +372 51923476 E-R 09:00-16:00

Veebipoe ostukeskkonna Altena.ee isikuandmete töötlemise kord ja andmekaitsetingimused

 

Üldsätted

 

Käesolev dokument on koostatud tuginedes Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni juhenditele ning Euroopa liidu Isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusele.

Dokument on kehtiv alates 01. august 2020.

Mõisted

 

 

Isikuandmed – mis tahes andmed füüsilise isiku kohta, mille alusel saab füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada erinevate identifitseerimistunnuste alusel, sõltumata sellest, millisel kujul ja millises vormis need andmed on.

 

Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toming sh isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurepääsu võimaldamine jms.

 

Isikuandmete töötleja on füüsiline või juriidiline isik, välismaa äriühingu filiaal või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes töötleb või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.

 

Isikuandmete vastutav töötlejaon see ettevõte/asutus, kes määrab kindlaks isikuandmete töötluse eesmärgid ja vahendid.

 

Volitatud töötlejaon see, kes vastutava töötleja nimel ja ülesandel isikuandmeid töötleb.

Vastuvõtjaon iga isik või asutus, kellele isikuandmeid avaldatakse.

 

Veebipoe Altena.ee isikuandmete töötlemisülevaade

 

Kliendiandmete vastutav töötleja on Altena.ee Veebipoe (edaspidi ka Altena) ostukeskkonna omanik Temorp Invest OÜ.

 

Isikuandmete volitatud töötlejad on veebipoe Altena lepingulised partnerid, kellele edastatakse ainult konkreetse ülesande teostamiseks vajalikud isikuandmed.

Andmesubjektiks on Altena.ee Veebipoe ostukeskkonna klient, ehk Ostja ning veebilehel registreeritud kasutaja (mõlemad ka nimega Klient)

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on klientide tellimuste läbitöötamine ning tellitud toodete kohaletoimetamine.

Isikuandmete töötlemise aluseks on:

 • andmesubjekti nõusolek (Veebipoe Altena kasutajakonto registreerimine);
 • lepingu täitmine (Veebipoe Altena kaudu esitatud tellimuste täitmine);
 • seadusjärgne kohustus (nt. raamatupidamise jaoks vajalike isikuandmetega  algdokumentide säilitamine).

Ostutellimuse kinnitamisel või kasutajaks registreerimisel annab Klient Veebipoele selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

Veebipood Altena.ee järgib isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, eesmärgipärasuse, minimaalsuse, kasutuse piiramise, andmete kvaliteedi, turvalisuse ja individuaalse osaluse põhimõtteid ning rakendab isikuandmete kaitseks  turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste ja probleemide lahendamine toimub Veebipoe ostukeskkonna Altena.ee omaniku vahendusel (+372 51923476, info@altena.ee). Riiklik Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Kõiki Veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

 

Kogutav teave ja selle kasutamine

 

Veebipood Altena.ee kasutab Ostja poolt sisestatud järgmiseid isikuandmeid:

 • nimi ja perekonnanimi;
 • kasutajatunnus;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • e-posti aadress;
 • telefoninumber;
 • pangarekvisiidid.

 

Lisaks kogutavad isikuandmed on:

 • tehingute andmed;
 • ostuajalugu;
 • võlgnevusandmed
 • klienditoe andmed.

Veebipood Altena.ee kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks, kauba ja arve saatmiseks, probleemide ja pretensioonide lahendamiseks, statisliste ja raamatupidamislike andmete kogumiseks ning vastava nõusoleku olemasolul ka Ostjale pakkumiste ja uudiskirjade edastamiseks.

 

Kogutud teabe säilitamine ja kaitsmine

 

Veebipood Altena.ee säilitab kogutud isikuandmeid mitte kauem kui vajalik ülaltoodud eesmärkide täitmiseks või tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmetega  algdokumendid säilitatakse seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil tehing toimus.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Muud isikuandmed säilitatakse kolm aastat pärast teenuse viimast kasutamist.

Kui vajadus isikuandmete säilitamises kaob, kustutab Veebipood Ostja isikuandmeid või teeb neid anonüümseks.

Isikuandmeid hoitakse ShopRoller.com serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood Altena.ee rakendab erinevaid turvameetmeid, et kaitsta Ostjate isikuandmeid juhusliku, sihipärase, õigusvastase või nõusolekuta avaldamise või kasutamise eest. Need turvameetmed on:

 • korralduslikud (nt. ettevõtte sise eeskirjad, ametijuhendid, töökorralduse reeglid jm);
 • füüsilised (nt. Veebipoe ruumidele füüsilise ligipääsu piiramine);
 • tehnilised (turvasertifikaatide kasutamine, andmete krüpteerimine jne).

 

Teabe jagamine ja avalikustamine

 

Veebipood Altena.ee ei avalda Ostja isikuandmeid, v.a. järgmistel juhtudel:

 • Ostja nõusolek;
 • õigusaktidest tulenev avaldamise kohustus.

 

Veebipood Altena.ee võib edastada Ostja isikuandmeid:

 • veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks;
 • kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale;
 • Veebipoe raamatupidamise teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks;
 • infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks;
 • õiguskaitseorganitele või muude valitsusametnikele (ebaseadusliku tegevuse, pettuse või kahju ära hoidmiseks või uurimiseks).

 

Teabe vastutav ja volitatud töötlejad

 

Kliendiandmete vastutav töötleja on Temorp Invest OÜ. Kliendiandmete volitatud töötlejad on Shoproller (Roller Äritarkvara OÜ, kes on ühtlasi andmete hoidja), Turvax OÜ (veebipoe e-posti majutaja), Itella Smartpost OÜ, AS Eesti Post AS (Omniva), DPD Eesti AS ja Everypay AS. Lisaks on e-poega liidestatud MailChimp, Facebook ning Google Analytics.

Isikuandmete edastamine Veebipoe volitatud töötlejatele toimub Veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Toodete kohaletoimetamiseks edastab Veebipood isikuandmeid (Ostja nimi ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja vajadusel ka kauba kohaletoimetamise aadress) veoteenust pakkuvale ettevõtetele - Itella Smartpost OÜ, Eesti Post AS ja DPD Eesti AS.

Makse teostamine toimub väljaspool Veebipoe ostukeskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Veebipoel puudub ligipääs Ostja pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele. Andmeside Ostja ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

 

Andmesubjekti õigused

 

Andmesubjekti õigused on toodud välja Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seaduse 4. peatüki jaos 3. (§ 24.-28) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2016/679 artiklites 15-22:

 

 • õigus saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid (kasutajana registreeritud Ostja saab kogutud andmetega tutvuda oma kasutajakontole sisse logides nii "Minu konto" menüüs kui tellimuste ajaloos. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, saab neid muuta "Minu konto" menüüs. Registreerimata Ostjal on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@altena.ee vahendusel;
 • õigus nõuda isikuandmete parandamist ja kustutamist;
 • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus saada teavet  isikuandmete parandamisest, kustutamisest ja nende töötlemise piiramisest;
 • õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole;

NB! Kui isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 7, siis võib andmesubjekt selle igal ajal tagasi võtta, ehk nõuda isikuandmete kustutamist. Antud juhul see reegel kehtib kasutajakonto loonud eraisiku kohta, kes pole veel ostutellimusi teinud. Oma soovist isikuandmeid kustutada peab teada andma aadressile info@altena.ee vastava avalduse saates.

 

Otseturustus

 

Veebipood saadab Ostjale uudiskirju ning pakkumisi Ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui Ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest ostukeskkonna omanikule teada e-posti (info@altena.ee) teel.

 

Küpsised

 

Sujuva ostuprotsessi ning parema teeninduse jaoks kasutab ostukeskkond Altena.ee küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laaditakse Ostja seadmesse alla. Küpsiste abil saab tuvastada konkreetset seadet, mitte konkreetset isikut.

Veebipood Altena.ee kasutab küpsiseid kasutusharjumuste ja statiliste andmete kogumiseks, parema klienditeeninduse pakkumiseks, Ostja eelistuse ja seadistuste meelde jätmiseks, Veebipoe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks.

 

Veebipoes kasutatakse järgmisi küpsiseid:

 

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada Veebipoe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Veebipoes;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

 

Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid.
Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist.

Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Veebipood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab Veebipood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse müüja veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

 

Teate ajakohastamine

 

Veebipood Altena.ee võib oma isikuandmete töötlemise korda ja andmekaitsetingimusi iga hetk ajakohastada, et kajastada muudatusi või viia neid vastavusse kehtiva seadusandlusega. Dokumendi uuendatud versioon on kättesaadav www.altena.ee veebilehel ning teate päisest saab kontrollida dokumendi muutmiskuupäeva.